Członkostwo

Kto może zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych?

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ma ukończone studia z zakresu pedagogiki specjalnej lub kwalifikacje, które Zarząd Towarzystwa uzna za równorzędne i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

1) ma publikowany dorobek w zakresie pedagogiki specjalnej,

2) ma znaczące osiągnięcia w zakresie praktyki pedagogiki specjalnej

 

Członkiem stowarzyszonym może zostać każdy polski obywatel nie mający kwalifikacji określonych w § 12 pkt 1. Statutu PTPS, jeśli deklaruje chęć udziału w pracach Towarzystwa i realizowania jego celów statutowych.

 

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, prawna lub fizyczna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.