Władze PTPS

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Członków, zwoływany przez Zarząd Główny. Walny Zjazd Członków rozstrzyga ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Towarzystwa, wynikających z realizacji jego celów statutowych. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 • wybór przewodniczącego, członków Zarządu Głównego, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 • nadawanie tytułu honorowego przewodniczącego Towarzystwa,
 • przyznawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Towarzystwa,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych

wybrany przez Walny Zjazd Delegatów PTPS w dniu 13 maja 2015 r.
(kadencja 2016-2020)

Amadeusz Krause – przewodniczący Zarządu PTPS

Beata Jachimczak – członkini Zarządu PTPS

Anna Tomaszewska – członkini Zarządu PTPS

Stanisława Byra – członkini Zarządu PTPS

Zenon Gajdzica – członek Zarządu PTPS

Katarzyna Parys – członkini Zarządu PTPS

Grzegorz Szumski – członek Zarządu PTPS

Marta Jurczyk – sekretarz Zarządu PTPS